ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ། (Wyl. lhan cig skyes pa'i ma rig pa) n. Pron.: lhenchik kyepé marikpa

Further Information