འཆི་ཁ་གནད་གཅོད་ཀྱི་བར་དོ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

འཆི་ཁ་གནད་གཅོད་ཀྱི་བར་དོ། (Wyl. 'chi kha gnad gcod kyi bar do) n. Pron.: chikha né chö kyi bardo

Further Information