སྔོན་འགྲོ་རྟེན་གྱི་ཆོས་སེམས་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

སྔོན་འགྲོ་རྟེན་གྱི་ཆོས་སེམས་པ། (Wyl. sngon 'gro rten gyi chos sems pa) n. Pron.: ngöndro ten gyi chö sempa

Further Information