Hundred syllable heruka mantra

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

om vajra heruka samaya manupalaya vajra heruka tenopa tishtha dridho me bhava sutokhayo me bhava supokhayo me bhava anurakto me bhava sarva siddhi me prayaccha sarva karma suca me tsittam shreyang kuru hung ha ha ha ha hoh bhagavan sarva tathagata heruka ma me munca heruko bhava maha samayasattva ah