Karma Shedrup Tenpé Nyima

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
The Ninth Benchen Sangyé Nyenpa Rinpoche

Karma Shedrup Tenpé Nyima (Tib. ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་, Wyl. karma bshad sgrub bstan pa'i nyi ma) (1897-1962), the Ninth Benchen Sangyé Nyenpa Rinpoche (Tib. བན་ཆེན་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ་, Wyl. ban chen sangs rgyas mnyan pa rin po che) — an important Karma Kagyü master and head of Benchen Monastery in Tibet. He was also the older brother of Dilgo Khyentse Rinpoche and the root teacher of Tenga Rinpoche.

Further Reading

  • Dilgo Khyentse Rinpoche, sangs rgyas mnyan sprul dgu pa'i rnam thar mdor bsdus pa'i sa bon, Vol. 1, pp. 275-306 of Dilgo Khyentse Rinpoche's collected works.
སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དད་པའི་ས་བོན།, sangs rgyas mnyan sprul dgu pa'i rnam thar mdor bsdus dad pa'i sa bon/
  • Dilgo Khyentse Rinpoche, Brilliant Moon: An Autobiography of Dilgo Khyentse Rinpoche, Shambhala 2008.

Internal Links

External Links