Seven aspects of union

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

Seven aspects of union (Tib. ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་, khajor yenlak dün, Wyl. kha sbyor yan lag bdun) — the seven qualities of a sambhogakaya buddha. Jigme Lingpa quotes Acharya Vagishvarakirti in his auto-commentary on the Treasury of Precious Qualities, who lists them as:

  • complete enjoyment (ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་, longchö dzog, longs spyod rdzogs),
  • union (ཁ་སྦྱོར་, khajor, kha sbyor),
  • great bliss (བདེ་བ་ཆེན་པོ་, dewa chenpo, bde ba chen po),
  • absence of a self-nature (རང་བཞིན་མེད་པ་, rang shyin mépa, rang bzhin med pa),
  • presence of compassion (སྙིང་རྗེས་ཡོངས་སུ་གང་བ་, nyingjé yong su gangwa, snying rjes yongs su gang ba),
  • being uninterrupted (རྒྱུན་མི་ཆད་པ་, gyün michepa, rgyun mi chad pa) and
  • being unceasing (འགོག་པ་མེད་པ་, gokpa mépa, ‘gog pa med pa).

Further Reading