Surmang Trungpa Incarnation Line

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

The Surmang Trungpa (Tib. ཟུར་མང་དྲུང་པ་, Wyl. zur mang drung pa) Incarnation Line

 1. Kunga Gyaltsen (Tib. ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་, Wyl. kun dga' rgyal mtshan) (b. 15th cent.)
 2. Kunga Zangpo (Tib. ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་, Wyl. kun dga' bzang po)
 3. Kunga Özer (Tib. ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར, Wyl. kun dga' 'od zer)
 4. Kunga Namgyal (Tib. ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་, Wyl. kun dga' rnam rgyal)
 5. Drupgyü Tenpa Namgyal (Tib. སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ་, Wyl. sgrub brgyud bstan pa rnam rgyal)
 6. Tenzin Chögyal (Tib. བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་, Wyl. bstan 'dzin chos rgyal)
 7. Karma Rabsel (Tib. , ཀརྨ་རབ་གསལ་, Wyl. karma rab gsal)
 8. Gyurmé Tenphel (Tib. འགྱུར་མེད་བསྟན་འཕེལ་, Wyl. 'gyur med bstan 'phel)
 9. Gelek Chökyi Nyima (Tib. དགེ་ལེགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་, Wyl. dge legs chos kyi nyi ma) (d.1870s)
 10. Karma Chökyi Nyinché (Tib. ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་, Wyl. karma chos kyi nyin byed) (1879?-1939)
 11. Chökyi Gyamtso (Tib. ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་, Wyl. chos kyi rgya mtsho), aka Chögyam Trungpa Rinpoche (1940-1987)
 12. Chökyi Sengé (Tib. ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་, Wyl. chos kyi seng ge) (b. 1989), who currently resides at Surmang Dutsi Til Monastery (Tib. ཟུར་མང་བདུད་རྩི་མཐིལ་དགོན་པ་, Wyl. zur mang bdud rtsi mthil dgon pa), Eastern Tibet, the traditional seat of the Surmang Trungpas.

Further Reading

 • Chögyam Trungpa, The Mishap Lineage—Transforming Confusion into Wisdom, Edited by Carolyn Rose Gimian (Boston: Shambhala, 2009)