Ten dharmic activities

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ten dharmic activities (Tib. ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་, chö chö chu, Wyl. chos spyod bcu) — ten activities related to the Dharma, mentioned in Maitreya's Distinguishing the Middle from Extremes:

ཡི་གེ་འབྲི་མཆོད་སྦྱིན་པ་དང༌། །

ཉན་དང་ཀློག་དང་ལེན་པ་དང༌། །
འཆད་དང་ཁ་དོན་བྱེད་པ་དང༌། །
དེ་སེམས་པ་དང་བསྒོམ་པའོ། །
སྤྱོད་པ་དེ་བཅུའི་བདག་ཉིད་ནི། །

བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད། །

Copying texts, making offerings, charity,
Study, reading, memorizing,
Explaining, reciting aloud,
Contemplating and meditating—
These ten activities
Bring merit beyond measure.

Maitreya, Distinguishing the Middle from Extremes, chapter 5, verse 9

Texts

  • Jigme Lingpa, The Tree of Virtue: A Discourse on the Ten Dharmic Activities