ཆ་ཤས་མེད་པས་གཅིག་པུ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཆ་ཤས་མེད་པས་གཅིག་པུ། (Wyl. cha shas med pas gcig pu) n. Pron.: chashé mepé chikpu

Further Information