ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་མཐའ་མེད་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་མཐའ་མེད་པ། (Wyl. thog ma dang tha ma med pa'i phyir mtha' med pa) n. Pron.: tokma dang tama mepé chir tamepa

Further Information