རྩོམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

རྩོམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན། (Wyl. rtsom pa med pa'i phyir mi skye ba'i chos can) n. Pron.: tsompa mepé chir mi kyewé chöchen

Further Information