Empowerments Given to the Rigpa Sangha

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sogyal Rinpoche and Nyoshul Khen Rinpoche during an empowerment[1]

A (not yet) complete list of empowerments given to the Rigpa Sangha:


Note: empowerments given before 1977 did not happen at Rigpa centres, because Rigpa was not then founded. However, since there were a number of Sogyal Rinpoche's students present, they have been included here. In a similar way, empowerments given in the Dordogne and at public venues in London and Paris which were attended by many of Sogyal Rinpoche's students have been included.


The 1970s

1975

1976

1977

1978

1979

The 1980s

1980

1981

1982

1984

1985

1987

1988

1989

The 1990s

1990

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

The 2000s

2000

2001

2002

2003

This is a general list of the empowerments. For a more detailed list please go to Empowerment log for Trulshik Rinpoche's visit 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

The 2010s

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

The 2020s

2022

2023

2024

References

 1. This picture was taken during an empowerment given by Dodrupchen Rinpoche in August 1989 in Brunissard, France
 2. According to Orgyen Tobgyal Rinpoche, he gave the rtsa ba'i smin byed bklag chog tu bkod pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun.
 3. Information based on notes and reports from students; event not yet in Treasury of Wisdom database.
 4. Information provided by Herbert Winkler
 5. . rig 'dzin 'dus pa'i rtsa dbang rgyal thabs spyi lugs kyi mtshams sbyor khyer bdes brgyan pa padma'i do shal (rtsa dbang) [Note RTD vol 14 (pha) pp.253-266]
 6. phur ba yang snying spu gri las/ bka' dbang zab mo lag len gsal bar bkod pa
 7. byang gter rig 'dzin gdung sgrub dbang bskur 'bring po rig 'dzin rtsa ba'i dbang dang byin rlabs gtor ma'i dbang gi lag len ye shes rang shar
 8. sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i thun mong ma yin pa'i rjes gnang gi cho ga gsal bar bkod pa 'chi med grub pa'i bdud rtsi
 9. New Treasure of Chokgyur Lingpa, Vol. ja: thugs sgrub bar chad kun sel las rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lod rtsal gyi dbang chog byin rlabs thog 'bebs ldeb, TBRC.
 10. gdams ngag mdzod, Vol.7 ja: rje btsun rdo rje'i rnal 'byor ma snyan brgyud lhan cig skyes ma'i brda dbang zab mo'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa zab gsang bde chen shing rta, TBRC.
 11. སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང་སྒྲུབ་སྐོར་
 12. ༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་རྩ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་མཚམས་སྦྱོར་ཁྱེར་བདེས་བརྒྱན་པ་པདྨའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
 13. Wyl: rig ‘dzin tshe sgrub bdud rtsi bum bcud, རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྐུར་ཐབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱུལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།, Tsa pod Vol སྭཱ་ p. 121-160
 14. Tib. rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga gzhan phan gyi phrin las dang bcas pa bde chen lam bzang
 15. to be inserted
 16. rtsa gsum tshe yi zab pa las rtsa ba'i dbang bskur gyi cho ga khrigs rin chen myu gu
 17. rtsa gsum tshe'i zab pa las pad+ma mkha' 'gro dbang gi lha mo'i dbang bskur ba' cho ga khrigs su bsdebs pa pad+ma ra ga'i bum pa
 18. ge sar skyes by chen po'i srog dbang sbyin pa'i lag len chog bsgrigs su bgyis pa
 19. rtsa ba'i smin byed bklag chog tu bkod pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun.

Internal Links